Geodetske podloge za projektiranje

Od 1. siječnja 2014. na snazi su novi Zakon o gradnji, novi Zakon o prostornom uređenju te novi Zakon o građevinskoj inspekciji. Samim time prestao je važiti stari Zakon o prostornom uređenju i gradnji od 1. listopada 2007. godine. Novim zakonom prestaje postojati posebna geodetska podloga a uvodi se geodetski projekt.

Geodetski projekt objedinjava sve geodetske usluge potrebne za izgradnju objekta i upis u katastar i zemljišne knjige:

  • izrada podloge za projektiranje objekta (geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja)
  • formiranje građevinske čestice elaboratom parcelacije
  • usklađenje stanja u katastru i zemljišnoj knjizi
  • iskolčenje objekta na terenu i izrada elaborata iskolčenja
  • upis objekta u katastar i zemljišne knjige
  • izrada izjave ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu sa geodetskim projektom

Vrste geodetskih podloga

Posebne geodetske podloge (PGP)

Posebna geodetska podloga (PGP) je topografski prikaz terena uklopljen ili preklopljen na katastarski plan u odgovarajućem mjerilu, odnosno snimak stvarnog stanja na terenu s visinskim prikazom terena. PGP je potreban prilikom svake gradnje, to je prvi korak pri prikupljanju dokumentacije potrebne za gradnju, a na temelju njega projektant/arhitekt projektira Vašu kuću ili neku drugu građevinu. Bit će potreban i ako na temelju legalno izgrađenog postojećeg objekta želite formirati građevinsku česticu. Posebnu geodetsku podlogu mora ovjeriti nadležni katastarski ured.

A
Grafički prilozi (karte) za stručne studije ili idejna rješenja

Različite stručne studije i idejna rješenja početak su razrade ideje o određenom zahvatu u prostoru. Takva dokumentacija zahtjeva i grafičke priloge. Grafički prikaz planirane građevine izrađujemo u različitim mjerilima na odgovarajućim podlogama (topografske karte, hrvatska osnovna karta, digitalni ortofoto, katastarske podloge) sa pripadajućim atributima (oznake lomnih točaka, stacionaže, granice općina, gradova i županija,...).

B
Geodetske snimke izvedenog stanja

Geodetski situacijski snimci su snimci stvarnog stanja terena, s uklopom na katastarski plan. Za potrebe njihove izrade geodetu će biti potrebna kopija katastarskog plana, a potom ćete na terenu, prilikom izmjere, geodetu svoj posjed morati pokazati u prisustvu vlasnika susjednih čestica, kako bi se međe jasno odredile. Geodet će snimiti međe Vaše i susjednih posjeda, javno prometne površine na koju ima izlaz Vaša čestica, infrastrukturu i ostalo potrebno, te na temelju toga izraditi snimak. Mogu se izrađivati u svrhu izrade projektnih rješenja za koje se ne ishoduju akti prostornog uređenja (dozvole) ili u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Osnovna svrha snimaka izvedenog stanja jest utvrditi na kojoj se katastarskoj čestici nalazi izgrađeni objekt, te snimljeni objekt preklopiti s digitalnom ortofoto kartom (DOF5) kako bi se utvrdilo je li objekt koji se nalazi na terenu vidljiv i na DOF5, a što je uvjet za postupak legalizacije. Geodetski snimak izvedenog stanja ne ovjerava se u nadležnom uredu za katastar, već ga ovjerava samo ovlašteni inženjer geodezije. Izrađuje se u najmanje pet primjeraka od kojih se tri prilažu zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, dok po jedan primjerak zadržavaju naručitelj izrade te ovlašteni inženjer geodezije koji ga je izradio.

C

Potrebana vam je geodetska podloga za projekt?

Javite nam se i zatražite besplatnu ponudu

Smanjujemo vaše troškove

Svu potrebnu građevinsku dokumentaciju ishodite dolaskom u naš ured, bez potrebe za obilaženjem institucija.

Regionalna pokrivenost

Svojom uslugom pokrivamo prvenstveno Slavoniju i Baranju, ali i ostatak Hrvatske.

Prvoklasna usluga

Pratimo najnovije svjetske trendove u graditeljstvu i koristimo najmoderniju opremu za geodetske poslove.

Pouzdani partneri

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u sektoru, razvili smo mrežu pouzdanih partnera uz koje nudimo kompletnu uslugu.