Zemljišnoknjižni izvadak: dokaz vlasništva nad nekretninom

Zemljišne knjige (gruntovnica) su javni registri u koje se upisuju nekretnine i stvarna prava (pravo vlasništva, pravo građenja, založno pravo, pravo služnosti, pravo stvarnog tereta) na tim nekretninama, te drugi pravni odnosi i činjenice u svezi s pravnim prometom nekretnina. Zemljišne knjige vode općinski sudovi, a u njima zemljišnoknjižni odjeli.

Read more “Zemljišnoknjižni izvadak: dokaz vlasništva nad nekretninom”

Posjedovni list – prikaz podataka o nekretnini

Posjedovni list dio je katastarskog operata katastra zemljišta koji sadrži podatke o broju posjedovnog lista unutar katastarske općine, imenu i prezimenu odnosno nazivu vlasnika odnosno ovlaštenika (nositelja prava građenja, plodouživatelja, upravitelja, koncesionara, zakupoprimca i sl.), matičnom broju ili drugom broju kojim se označava vlasnik odnosno ovlaštenik (u daljnjem tekstu: identifikacijski broj upisane pravne ili fizičke osobe), podatke o prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika odnosno ovlaštenika, podatke o suvlasničkim omjerima vlasnika kada su oni utvrđeni po nadležnom tijelu, podatke o katastarskim česticama (broj, položaj, oblik, adresa, način uporabe katastarske čestice i njezinih dijelova koji se upotrebljavaju na različite načine, podaci o posebnim pravnim režimima i površina katastarskih čestica i njezinih dijelova) te podatke o zgradama i drugim građevinama (položaj, oblik i način uporabe zgrada i drugih građevina i njihova tlocrtna površina).

Read more “Posjedovni list – prikaz podataka o nekretnini”

Građevinska dozvola – temelj za početak građenja

Građevinska dozvola je dokument (upravni akt – rješenje) na temelju kojega se može započeti gradnja građevine. Njime se utvrđuje da je glavni, odnosno idejni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji te da su ispunjeni svi potrebni preduvjeti za gradnju.

Read more “Građevinska dozvola – temelj za početak građenja”