Posjedovni list – prikaz podataka o nekretnini

Posjedovni list dio je katastarskog operata katastra zemljišta koji sadrži podatke o broju posjedovnog lista unutar katastarske općine, imenu i prezimenu odnosno nazivu vlasnika odnosno ovlaštenika (nositelja prava građenja, plodouživatelja, upravitelja, koncesionara, zakupoprimca i sl.), matičnom broju ili drugom broju kojim se označava vlasnik odnosno ovlaštenik (u daljnjem tekstu: identifikacijski broj upisane pravne ili fizičke osobe), podatke o prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika odnosno ovlaštenika, podatke o suvlasničkim omjerima vlasnika kada su oni utvrđeni po nadležnom tijelu, podatke o katastarskim česticama (broj, položaj, oblik, adresa, način uporabe katastarske čestice i njezinih dijelova koji se upotrebljavaju na različite načine, podaci o posebnim pravnim režimima i površina katastarskih čestica i njezinih dijelova) te podatke o zgradama i drugim građevinama (položaj, oblik i način uporabe zgrada i drugih građevina i njihova tlocrtna površina).

Podaci katastarskog operata mogu se upotrijebiti i za pružanje usluga strankama na temelju podnesenog zahtjeva. Prijepis posjedovnog lista i izvod iz posjedovnog lista te potvrde koje se izdaju na temelju podataka katastarskog operata javne su isprave kad su ovjerovljene pečatom i potpisom službene osobe. Državna geodetska uprava na temelju podnesenog zahtjeva izdaje i uvjerenja o povijesti promjena vezanih kako za osobe upisane u posjedovnom listu tako i za podatke o katastarskim česticama.

Izdavanje posjedovnog lista elektroničkim putem

Posjedovni list izdaje se službeno i putem interneta neovisno o mjesnoj nadležnosti katastarskih ureda.

Pristup katastarskim podacima elektroničkim putem ostvaruje se putem OSS-a (One Stop Shop) – Jedinstvenog poslužnog mjesta zemljišnih knjiga i katastra i putem sustava e-Građani

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra – ZIS OSS.

Pri podnošenju zahtjeva, korisnik (e-Građanin) kartičnim plaćanjem odmah podmiruje puni iznos upravnih pristojbi (uvećan za iznos provizije koju naplaćuje kartična kuća) koje sustav izračunava automatski i u elektronički sandučić dobiva javne isprave potpisane elektroničkim potpisom na koji je dodatno otisnut QR kod i kod za provjeru istinitosti dokumenta. Ovako izdana javna isprava ima pravnu valjanost kao i isprava na papiru ovjerovljena pečatom i potpisom službene osobe. Jednim zahtjevom može se tražiti više različitih javnih isprava iz različitih katastarskih ureda.

Detaljnije informacije o izdavanju katastarskih javnih isprava elektroničkim putem možete pronaći na našim stranicama u temi Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra. 

Video-naputak za izdavanje katastarskih javnih isprava putem OSS aplikacije dostupan je na internetskoj stranici nacionalnog projekta “Uređena zemlja”

Uređena zemlja.

Za detaljnije informacije i podnošenje zahtjeva obratite se mjesno nadležnom katastarskom uredu čiji popis možete pronaći na stranicama Državne geodetske uprave

Područni uredi za katastar.

Dodatne informacije:

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

0 Comments

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *