Geodetske usluge nove generacije

Sudjelovali smo u realizaciji najvećih građevinskih projekata na području istočne Hrvatske i šire. Svoje bogato iskustvo i znanje obogaćujemo implementacijom novih tehnologija i osiguravamo klijentima najkvalitetnije, najbrže i najpreciznije geodetsko-katastarske usluge.

Saznajte više

Geodetski projekti

Kojima se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Upis objekata u katastar

Objekt se upisuje na temelju izrađenog elaborata za evidentiranje zgrada ili drugih građevina.

Iskolčenje objekata

Prijenos dimenzija, položaja točaka i visina objekta definiranih arhitektonskim projektom na teren.

Geodetske podloge

Dio geodetskog projekta. Služe kao podloga projektiranju objekta (nacrt stvarnog stanja).

Parcelacija zemljišta

Postupak kojim se obavlja promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi.

Legalizacija objekata

Ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.

Visoka tehnologija za maksimalnu učinkovitost

Geometar Osijek

Tvrtka Geometar Osijek u radu koristi najnovija geodetska tehnološka rješenja. Zahvaljujući tome, posao se obavlja preciznije, brže i učinkovitije, a upravo se ta učinkovitost očituje u kvalitetnije obavljenom poslu, te u konačnici povoljnijoj cijeni za klijente.

SAZNAJTE VIŠE

Često postavljana pitanja

Geodetski projekt je sastavni dio glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. Geodetskim projektom se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i na terenu (ako je to potrebno), formira se građevna čestica u katastru, te određuje smještaj građevine na građevinskoj čestici, provodi iskolčenje i evidentiranje građevine u katastru i zemljišnoj knjizi. Prvi dio geodetskog projekta obuhvaća izlazak na teren te izradu geodetskog situacijskog nacrta kao podloge za projektiranje. Drugi dio geodetskog projekta obuhvaća izradu geodetske situacije građevine i izradu geodetskog elaborata za evidentiranje građevine u katastru i zemljišnim knjigama.
Jednostavne građevine mogu se graditi bez građevinske i lokacijske dozvole pa geodetski projekt nije potreban. Iako se geodetski projekt ne izrađuje za jednostavne građevine koje se upisuju u katastar i za koje se ishodi uporabna dozvola, potrebno je angažirati geodeta za neke druge radove. Kako bi prošli tehnički pregled i dobili uporabnu dozvolu, potrebno je između ostalog priložiti: – Izjavu ovlaštenog inžinjera geodezije da je građevina izvedena s elaboratom iskolčenja (potrebno je, dakle i iskolčenje), – Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama.
Za ishođenje građevinske dozvole potrebno je izraditi glavni projekt. Glavni projekt mora biti usklađen sa svim posebnim uvjetima koje izdaju nadležna javnopravna tijela (elektra, vodovodno poduzeće, komunalno poduzeće, općina i sl.). Posebni uvjeti se pribavljaju na temelju izrađenog opisa i prikaza planiranog zahvata u prostoru (idejno rješenje planirane kuće). Nakon što se prikupe svi posebni uvjeti izrađuje se glavni projekt u skladu sa važećim Zakonima, tehničkim propisima i izdanim posebnim uvjetima. Kada je glavni projekt gotov, prije nego se preda na nadležni odjel za graditeljstvo za ishođenje građevinske dozvole, potrebno je prikupiti potvrde na glavni projekt od javnopravnih tijela koja su te uvjete i izdale.
Katastarski podaci kojima se opisuju katastarske čestice mogu se promijeniti jedino na temelju geodetskog elaborata i upravnog rješenja koje donosi katastarski ured. Rješenje se donosi prema pravilima upravnog postupka i o svakoj promjeni podataka kojima se mijenjaju podaci o katastarskim česticama upisani nositelji prava moraju biti obaviješteni dostavom tog rješenja, a tek nakon njegove pravomoćnosti katastarski ured će i promijeniti podatke u katastarskom operatu.
Podaci velikog djela postojeće katastarsko – planske dokumentacije mogu vam pružiti lažan osjećaj sigurnosti kad je u pitanju veličina i oblik predmetne nekretnine. Dobar dio postojećih planova napravljen je na staroj austrougarskoj izmjeri, zastarjelim metodama i lošim kartografskim projekcijama. Ako želite odrediti pravu veličinu i oblik zemljišta koje prodajete / kupujete preporučavamo vam da kontaktirate ovlaštenog geodeta koji će vam, prema podacima geodetske izmjere, dati podatak o tome što zapravo kupujete ili prodajete.

Potrebne su vam profesionalne geodetske usluge?

Javite nam se i zatražite besplatnu procjenu svog projekta.

Svjedočanstva klijenata

Povjerenje, predanost i profesionalnost

Građevinski sektor jedno je od najdinamičnijih poslovnih okruženja u Hrvatskoj. Želja nam je u tom okruženju biti čvrst oslonac svim sadašnjim i budućim klijentima, te svojim predanim i profesionalnim pristupom poslu pružiti maksimalno kvalitetnu uslugu, opravdati i zaslužiti njihovo povjerenje.

Dražen Drokan, direktor

sign

Novosti

Sve novosti
Legalizacija objekata

Legalizacija objekata

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 86/12, donesen je nakon Zakona o postupanju iz 2011, radi pojednostavljenja postupka legalizacije i smanjenja zahtjeva prvenstveno prema manjim objektima. Novi Zakon je podijelio objekte u četiri kategorije prema veličini i sukladno tome definirao potrebnu dokumentaciju za ozakonjenje. Omogućuje …
Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora je postupak kojeg propisuje Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (NN 60/2010), koji je stupio na snagu 21. svibnja 2010.godine. Što je predmet postupka povezivanja? Predmet postupka povezivanja je: upis katastarske česticeupis promjene izgrađenosti nekretnine na kojoj postoje posebni …